Nyt fra Brand og Redning if. BR18

Til alle offentlige institutioner & virksomheder i Danmark

Fra 1. januar 2022 gælder som noget nyt, at Brand og Redning, ifølge BR18, skal foretage kontrolbesøg, og derved tjekke at brand installationerne lever op til de gældende krav.

Vi vil hermed gerne oplyse at ansvaret for opretholdelse af gældende krav til brand installationer, ligger hos ejeren af bygningerne og/eller den drift ansvarlige.

Jf. 7.2.1 i BR18:

Det overordnede ansvar for bygningens drift, kontrol og vedligeholdelse tilfalder ejeren af bygningen i overensstemmelse med, at det følger af byggelovens § 17, stk. 1, at det er den til enhver tid værende ejer af en bygning, der er ansvarlig for bygningens lovlighed.
Ejeren af bygningen kan udpege en person, der varetager den daglige drift, kontrol og vedligeholdelse af de brandmæssige aspekter (driftsansvarlige). Bygningsejer skal i dette tilfælde give den driftsansvarlige person de nødvendige beføjelser til at varetage dette. Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer for de pligter, som følger af byggeloven og BR18. Udpeges der ikke en driftsansvarlig, har ejer de forpligtelser, der i det følgende angives for den driftsansvarlige.
Ejeren af bygningen skal sætte sig ind i og efterleve kravene til bygningens drift, kontrol og vedligeholdelse og skal have kendskab til DKV-planen. Desuden skal ejer sikre, at den eventuelle driftsansvarlige og dennes substitutter tillige har kendskab til DKV-planen. Dette kan f.eks. sikres ved, at ejeren med sin underskrift af DKV-planen angiver at være indforstået med betingelserne for byggeriets drift- kontrol og vedligeholdelse.

På de efterfølgende sider findes instruks for afprøvning af sikkerhedsbelysning samt en oversigt over tidsintervaller iflg. BR18.
Vi har specialiseret os inden for brandsikkerhed og vil selvfølgelig altid være behjælpelig, så frem i ønsker mere information om ovenstående.

Med venlig hilsen

Arent Nørholm Andersen
Aut. El-installatør

INSTRUKS I AFPRØVNING AF SIKKERHEDSBELYSNING:

STAND-ALONE ANLÆG:

Ved afprøvning af Sikkerhedsbelysning slukkes for den opmærkede sikringsgruppe, start tidspunkt skrives ned. Afprøvningen skal foregå over 1 time. Det kontrolleres undervejs, at både exitskilte og panikbelysning lyser i 0,5 – 1 time ved visuelt eftersyn, afhængig af hvornår bygningen er opført.

CENTRALT BATTERI ANLÆG:

Ved afprøvning af Sikkerhedsbelysning tjekkes både fasebrudsrelæ kreds, samt batterier. Fasebrudskreds tjekkes ved afbrydelse af de respektive sikringsgrupper, centralt batteri skal hver gang tænde både exitskilte og panikbelysning. Ved tjek af batteri sættes anlæg over på batteri check, og anlægget kobler automatisk over på batteri forsyning. Dette skal foregå over 1 times batteri drift. Inden start udmåles batterier for spænding enkeltvis og uden tilkoblet lader, derefter ca. hvert 20 min, for at se batteriernes tilstand. De aflæste målinger registreres.
Det kontrolleres undervejs, at både exitskilte og panikbelysning lyser i 1 time ved visuelt eftersyn.

9.9.2021

Ifølge BR 18, kapitel 7, version 1.1, af 4.3.2021 og DBI Vejledning 34, 2. udgave, skal Sikkerhedsbelysning efterses og afprøves minimum én gang hver måned.

Se nedenstående:

7.5.5

Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg
Flugtvejs- og panikbelysningen med strømforsyning med backup kan være udført som et decentralt anlæg eller et centralt anlæg. Ved decentrale anlæg er backupenheden placeret direkte i armaturet, mens der ved centrale anlæg normalt kun findes en backup enhed.

7.5.5.1

Månedligt eftersyn. Det kontrolleres, at samtlige flugtvejsarmaturer er funktionsduelige.

7.5.5.2

Halvårlig test af back-up
Det kontrolleres, at flugtvejs-og panikbelysningen ved strømafbrydelse automatisk skifter over på den sekundære strømforsyning, enten batteri back-up eller sekundær strømforsyning for anlæg med dobbelt strømforsyning.

Strømforsyningen til normalbelysningen afbrydes, og det kontrolleres, om flugtvejs- og panikbelysning har den krævede backupfunktion med strømafbrydelse i den krævede tid. For decentrale anlæg skal samtlige armaturer kontrolleres.

Ved kontrolpanelet for flugtvejs- og panikbelysning, skal der være ophængt en instruks med udførlig vejledning i flugtvejs- og panikbelysningens betjening og afprøvning. Instruksen skal indikere hvilke grupper, der skal afbrydes for kontrol af back-up funktionen. Tillige skal de enkelte afbrydere i eltavlerne for kontrol af denne backup funktion være markeret.

7.5..53

2-årigt serviceeftersyn
Flugtvejs og panikbelysning skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer, skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og elsikkerhedsattesten skal fornyes jf. afsnit 7.4.4.1. Dette eftersyn dækker også flugtvejs- og panikbelysningen.

Ved eftersynet skal det dokumenteres, at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1,0 lux på gulvet i flugtveje og i lokaler beregnet til mere end 150 personer, samt at back-up funktionen af strømforsyningen har den krævet kapacitet.
Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte enheder, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.

7.5.5.4

4-årig akkrediteret funktionsafprøvning
For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter.

 

Bliv forhandler

Tilmeld nyhedsbrev

Psst.. vi sender kun når vi har relevante informationer